عرفان

۲۳ شهریور ۱۳۹۰

دعا

وقتی یکی غصه داره سوال نکن !!!!! فقط آغوش باز کن وقتی خوب شد سوال نکن !!!!!! بذار فراموش کنه. چیز جالبی که منو مجبور به […]
۲۷ مرداد ۱۳۹۰

دعا

۳ مرداد ۱۳۹۰

دستم را رها مکن

۲۸ تیر ۱۳۹۰

نیایش

۲۷ تیر ۱۳۹۰

Bible

۲۰ تیر ۱۳۹۰

سی نصیحت “کلام خدا”

۱) آنچه را گذشته است فراموش کن و بدانچه نرسیده است رنج و اندوه مبر ۲) قبل از جواب دادن فکر کن ۳) هیچکس را تمسخر […]
۱۰ تیر ۱۳۹۰

اصول زندگی امام علی

از حضرت علی (ع) پرسیدند: زندگی خود را بر چند اصل بنا کردی؟ فرمود: چهار اصل: ۱- دانستم رزق مرا دیگری نمی خورد، پس آرام شدم […]
۲۶ خرداد ۱۳۹۰

من تا من!

از من تا خدا راهی نیست، فاصله ایست به درازای من تا من، و در این هیاهوِی غریب ،این من را نمیابم!
۲۴ خرداد ۱۳۹۰

درویش کیست؟

گفتند : درویشی چیست ؟ گفت آنکه کسی را در کنج دل خویش پای به گنجی فرو شود، و در آن گنج گوهری یابد ، آن […]