سخنان الهام بخش

۱۶ شهریور ۱۳۹۱

جملاتی از بزرگان ۸

۱۲ شهریور ۱۳۹۱

خرافات

ما بد تربیت می شویم.همه خرابی ما به گردن همین خرافات است که از بچگی توی کله مان چپانده اند و همه مردم را آن دنیایی […]
۱۰ شهریور ۱۳۹۱

فریدریش شیلر

۱۰ شهریور ۱۳۹۱

زندگی در هشیاری

باگوان عزیز:آیا این یک شوخی کیهانی است که بیشتر ما با هشیاری زاده می شویم و در ناآگاهی می میریم؟نه. بیشتر ما در هشیاری زاده نمی […]
۷ شهریور ۱۳۹۱

چند جمله زیبا

۵ شهریور ۱۳۹۱

مارتین لوتر کینگ

تا خم نشوید، کسی نمی‌تواند سوارتان شود. مارتین لوتر کینگ، رهبر سیاهپوست جنبش حقوق مدنی
۱ شهریور ۱۳۹۱

تفاوت انسانها

کسانی که کمتر می فهمند، بیشتر زجر می دهند و کسانی که بیشتر می فهمند، بیشتر زجر می کشند !
۱ شهریور ۱۳۹۱

جملاتی از بزرگان ۷

۲۴ مرداد ۱۳۹۱

انیشتن