گابریل گارسیا مارکز

دکتر حسابی
۲۵ دی ۱۳۹۳
ناشناس
۲۵ دی ۱۳۹۳
نمایش همه

گابریل گارسیا مارکز

آدمی فقط در یک صورت حق دارد به دیگری از بالا نگاه کند، و آن هنگامی است که بخواهد دست کسی که بَر زمین افتاده را بگیرد و او را بلند کند