ناشناس

باب مارلی
۲۴ دی ۱۳۹۳
دکتر حسابی
۲۵ دی ۱۳۹۳
نمایش همه

ناشناس

تو کی هستیکه بخواهی زندگی من را قضاوت کنی ؟ من بی عیب نیستم و نمی خواهم باشم . فقط قبل از اینکه شروع کنی با انگشت من را نشان بدهی مطمئن شو دستهای خودت پاک است