شکسپیر

ناشناس
۲۵ دی ۱۳۹۳
نلسون ماندلا
۲۵ دی ۱۳۹۳
نمایش همه

شکسپیر

عده ای بزرگ زاده میشوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند