دکتر حسابی

ناشناس
۲۵ دی ۱۳۹۳
گابریل گارسیا مارکز
۲۵ دی ۱۳۹۳
نمایش همه

دکتر حسابی

حاصلضرب “توان” در “ادعا” مقداری ثابت است ، هرچه “توان” انسان کمتر باشد “ادعا”ی او بیشتر است و هرچه “توان” انسان بیشتر شود ” ادعا”یش کمتر میگردد