باب مارلی

ناشناس
۲۵ دی ۱۳۹۳
نمایش همه

باب مارلی

وقتی تفکر سالم و مثبتی داشته باشی، در بحرانی ترین لحظات هم به همه چیز با دید مثبت مینگری