کلام خدا ۲

زبان عربی قرآن
۲۶ بهمن ۱۳۸۹
نگین انگشتر
۳ اسفند ۱۳۸۹
نمایش همه

کلام خدا ۲

سپاس خدای را که پروردگار جهانیان، بخشایندۀ مهربان، فرمانروای روز جزاست. تنها تورا می پرستیم و تنها از تو یاری می جوئیم، مارا به راه راست هدایت فرما، راه کسانی که نعمتشان داده ای، نه غضب شدگان و گمراهان. (۷ – ۱: ۱)
الف.لام. میم .بی تردید این کتاب راهنمای اهل تقواست: آنان که به غیب ایمان دارند، و نماز را برپا می دارند، و از آنچه روزیشان داده ایم انفاق می کنند، آنها به آنچه برتو و پیامبران پیشین نازل شده است، ایمان داشته، وبه آخرت یقین دارند، آنها ازهدایت پروردگارشان برخوردارند، و خود رستگارانند( ۲: ۱- ۵ )
خداوند درقسمتی ازآیۀ: “۱۱۰” درسورۀ: “۳” فرموده: “بهترین گروهى که ازمیان مردمان بیرون آورده شده اند، شمائید که به نیکوئى امر میکنید و ازنا پسند سرباز میزنید و بخداى یگانه میگروید .” درآیۀ:”۳۳” ازسورۀ:”۴۱” فرموده: “کیست که گفتارش نیکوتر از سخن کسی است که بسوی خدا دعوت می کند وکار شایسته انجام میدهد، ومیگوید: ” من ازمسلمانان هستم.”
وهمینطورخداوند درآیۀ: “۴ ۱۰ ازسورۀ:”۳” امرفرموده: “باید ازمیان شما گروهى باشند که مردم را بسوى نیکى و نیکوکارى بخوانند، و امر به معروف و نهى از ُمنکر کنند، و اینانند مردمان رستگار.” وسپس خواجه عبدالله انصاری در این باره فرموده: “چنین امتى که داعیان خیر ونیکى هستند، به اقامت حق قائمند وازحول وقوّت خویش آزادند، و ازدایرۀ اعمال و احوال بیرون، خدا را دانند و خدا را خوانند و ازخلق و ملامت آنان نیندیشند، هرچیز چنانکه هست بینند، دیگران از ُصنع به صانع نگرند و اینان از صانع در ُصنع، و سوختۀ وصلند و کُشتۀ محبّت.” خدایا! به شناخت تو زندگانیم، به نصرت تو شادانیم، به کرامت تو نازانیم، به عزت تو عزیزانیم. خداوندا! ما که بتو زنده ایم هرگز کى میریم؟ ما که بتو شادمانیم، کى اندوهگین شویم؟ ما که بتو نازانیم چون بى تو بسرآریم؟ ما که به تو عزیزیم هرگز چون ذلیل شویم؟

quran1

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *