دنبالۀ قوانین روحانی: قانون انتخاب

سپاسگزاری
۲۵ دی ۱۳۸۹
دروغهای مادرم
۲۶ دی ۱۳۸۹
نمایش همه

دنبالۀ قوانین روحانی: قانون انتخاب

قسمت اول: اساسى ترین انتخابى که در زندگى داریم این است: “وسعت یابیم، یا درهم فرو رویم؟” انرژیهاى خلاقه و بیانگر خود را بصورت مثبت به این جهان عرضه کنیم یا منفى؟ وضعیت ما هرچه باشد، ما قدرت انتخاب جهت گیرى خود را داریم. درهرکدام از ما قهرمانانى هستند، با آنها حرف بزن، پیش میآیند. بیشتر موجودات روى زمین، نسبت به انسان، انتخابهاى آگاهانۀ نسبتاً محدودى دارند، آنها عمدتاً ازطریق غرایز وتطبیق با محیط، کار میکنند. ما افراد بشر، قدرت انتخاب بسیار گسترده اى داریم، زندگى روزانۀ ما تشکیل میشود ازیک سلسله انتخابها و عمل کردن به آنها به ارادۀ خودمان، ( آنچه که خداوند تقدیر ما قرار داده اینست که بما قدرت انتخاب عنایت فرموده.) البته این امکانت درمقایسه با امکانات نامحدود خداوند محدود است، ولی هرچه هست، پاداش و مجازات روز جزا بر اساس همین قدرت اراده و انتخاب ماست، همچنین در این دنیا از عکس العمل انتخابات خود بر خوردار میشویم، که حاصل آن چیزیست که آنرا سرنوشت خود می دانیم، سرنوشتتی که بناچار باید بارمسئولیت آنرا بدوش بگیریم.

برداشتی از کتاب: “زندگى که براى آن به دنیا آمده ایم”
اثر: ” دان میل من” ترجمه ._ پریچهر فرجتدی

مواظب افکارت باش که کلامت میشود، مواظب کلامت باش، که عملت می شود، مواظب عملت باش، که عاداتت میشود. مواظب عاداتت باش، که شخصیتت میشود، مواظب شخصیتت باش که سرنوشتت می شود

entekhab

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *