با مشکلاتت روبرو شو

محصور
۵ خرداد ۱۳۹۵
به راه های اتصالی یکدیگر به خدا دست نزنیم !
۷ خرداد ۱۳۹۵
نمایش همه

با مشکلاتت روبرو شو

Suppose there is a plate, tumbler and spoon made of silver. Their names and forms are different, but silver is common to all of them. Names and forms change but silver remains unchanged. Likewise, a child becomes a boy, then a man and later on, an old man. The form keeps changing but the spirit remains unchanged. Do not repose your faith in the body, which constantly changes. Body is like a water bubble; mind is like a mad monkey. Do not follow the body, do not follow the mind. Follow the conscience. Conscience is the Atma (Self). Have total faith in the Atma. You are bound to face problems if you rely on the body, the mind and the senses. However, so long as you live in this world, you have to discharge your duties using your body and the mind as instruments.

فرض کنید یک بشقاب، لیوان و قاشقی از نقره دارید. اسمها و اشکال آنها متفاوت است، اما از جنس نقره بودنشان در آنها مشترک است. اسمها و شکلها تغییر می کنند اما نقره بی تغییر باقی می ماند. بهمین ترتیب، کودک به یک پسر بچه، و سپس مرد و بعد از آن پیرمرد تغییر می کند. شکل دائم تغییر می کند اما روح بی تغییر باقی می ماند. ایمان خود را وابسته جسمتان قرار ندهید، که دائم در معرض تغییر است. جسم مثل حباب آب است؛ ذهن مثل میمونی دیوانه است. جسم را دنبال نکنید، دنباله روی ذهن هم نباشید. ضمیر درون را دنبال کنید. ضمیر درون همان آتما (خود) است. به آتما ایمان کامل داشته باشید. اگر به جسم و ذهن و احساسات تکیه کنید ناگزیر با مشکلات مواجه خواهید شد. اگرچه، تا وقتی در این دنیا زندگی می کنید، باید با استفاده از جسم و ذهن بعنوان وسایل، وظایف خود را ادا کنید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *